15 Contoh Mad Silah Qasirah

4 min read Jul 03, 2024
15 Contoh Mad Silah Qasirah

15 Contoh Mad Sila Qasirah

Mad sila qasirah adalah salah satu jenis mad yang terdapat dalam ilmu tajwid. Mad jenis ini memiliki ciri khas yaitu bersifat pendek, dengan durasi sekitar setengah harakat. Untuk lebih memahami, mari kita lihat 15 contoh mad sila qasirah berikut:

Contoh Mad Sila Qasirah

 1. "Qul" dalam ayat: "Qul Huwallahu Ahad" (QS. Al-Ikhlas: 1)
 2. "Hu" dalam ayat: "Huwalladzi" (QS. Al-Ikhlas: 2)
 3. "Ahad" dalam ayat: "Qul Huwallahu Ahad" (QS. Al-Ikhlas: 1)
 4. "Sa" dalam ayat: "Wa Sa-laamun 'Ala" (QS. Al-Ikhlas: 3)
 5. "Na" dalam ayat: "Na'buduhu" (QS. Al-Ikhlas: 2)
 6. "Wa" dalam ayat: "Wa Laa Na'budu" (QS. Al-Ikhlas: 2)
 7. "La" dalam ayat: "Laa Na'budu" (QS. Al-Ikhlas: 2)
 8. "Sa" dalam ayat: "Sa-lam" (QS. An-Nas: 6)
 9. "La" dalam ayat: "Laa Ya'budu" (QS. An-Nas: 6)
 10. "Wa" dalam ayat: "Wa Ma" (QS. An-Nas: 6)
 11. "Ma" dalam ayat: "Wa Ma" (QS. An-Nas: 6)
 12. "Fa" dalam ayat: "Fa' innahu" (QS. An-Nas: 5)
 13. "Hu" dalam ayat: "Huwalladzi" (QS. Al-Falaq: 4)
 14. "Ya" dalam ayat: "Ya'budu" (QS. An-Nas: 6)
 15. "Ya" dalam ayat: "Ya'budu" (QS. Al-Falaq: 4)

Pengertian Mad Sila Qasirah

Mad sila qasirah merupakan mad yang terjadi setelah huruf "sukun" dan diikuti oleh huruf "hidup". Contohnya, pada kata "Qul", huruf "l" mendapat sukun dan diikuti oleh huruf "h" yang hidup.

Ciri-Ciri Mad Sila Qasirah

 1. Huruf mad adalah "A" (alif) atau "Ya" (ya').
 2. Huruf mad terletak pada awal kata.
 3. Huruf mad mendapati sukun.
 4. Huruf mad diikuti oleh huruf hidup.
 5. Durasi mad adalah setengah harakat.

Manfaat Mempelajari Mad Sila Qasirah

Mempelajari mad sila qasirah penting untuk mengucapkan Al-Quran dengan benar. Dengan memahami dan mengaplikasikan mad ini dengan tepat, kita dapat menjaga keindahan dan kesucian bacaan Al-Quran.

Kesimpulan

Mad sila qasirah adalah salah satu jenis mad yang perlu dipahami dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari dan mempraktikkan contoh-contohnya, kita dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran dan mendapatkan pahala yang lebih besar.