Contoh Ayat Idgham Mutamatsilain

4 min read Jun 30, 2024
Contoh Ayat Idgham Mutamatsilain

Memahami Idgham Mutamatsilain: Menggabungkan Huruf yang Sama

Dalam ilmu tajwid, idgham mutamatsilain merupakan salah satu kaidah yang mengatur penggabungan dua huruf yang sama. Konsepnya sederhana: huruf yang diidgham (huruf yang dihilangkan) "masuk" ke dalam huruf yang mengidgam (huruf yang tetap).

Perbedaannya dengan idgham biasa: Idgham mutamatsilain ini khusus terjadi pada huruf-huruf yang sama bentuk dan sifatnya.

Contoh Ayat Idgham Mutamatsilain

Berikut beberapa contoh ayat yang mengandung idgham mutamatsilain beserta penjelasannya:

1. Surat Al-Fatihah (1:2)

"Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin"

Pada ayat ini, terdapat idgham mutamatsilain pada huruf "laam" dalam kata "Rabbil" dengan "laam" dalam kata "aalamiin".

Bagaimana cara melafazkannya?

 • Huruf "laam" pertama dalam kata "Rabbil" dihilangkan (diidgham)
 • Huruf "laam" kedua dalam kata "aalamiin" tetap, dengan pelafalan "laam" yang panjang.

2. Surat An-Nisa (4:10)

"wa minhum man yaquulu laa ilaaha illaa anna"

Pada ayat ini, idgham mutamatsilain terjadi pada huruf "nun" dalam kata "illaa" dengan "nun" dalam kata "anna".

Bagaimana cara melafazkannya?

 • Huruf "nun" pertama dalam kata "illaa" dihilangkan (diidgham)
 • Huruf "nun" kedua dalam kata "anna" tetap, dengan pelafalan "nun" yang panjang.

3. Surat At-Talaq (65:1)

"yaa ayyuhaa na-naasu"

Pada ayat ini, idgham mutamatsilain terjadi pada huruf "nun" dalam kata "na" dengan "nun" dalam kata "naasu".

Bagaimana cara melafazkannya?

 • Huruf "nun" pertama dalam kata "na" dihilangkan (diidgham)
 • Huruf "nun" kedua dalam kata "naasu" tetap, dengan pelafalan "nun" yang panjang.

4. Surat Al-Baqarah (2:25)

"wa annahuu laa yaquulu 'alaallaahi illaa al-haqqa"

Pada ayat ini, idgham mutamatsilain terjadi pada huruf "haa" dalam kata "laahu" dengan "haa" dalam kata "haqqa".

Bagaimana cara melafazkannya?

 • Huruf "haa" pertama dalam kata "laahu" dihilangkan (diidgham)
 • Huruf "haa" kedua dalam kata "haqqa" tetap, dengan pelafalan "haa" yang panjang.

Tips Mempelajari Idgham Mutamatsilain

 • Pelajari tanda-tanda idgham mutamatsilain: Perhatikan huruf-huruf yang sama dalam suatu kata atau kalimat.
 • Latih pelafalannya: Ucapkan ayat-ayat yang mengandung idgham mutamatsilain dengan benar dan berulang kali.
 • Mintalah bimbingan guru atau pengajar Al-Qur'an: Mereka dapat membantu Anda memahami dan mempraktikkan kaidah ini dengan tepat.

Ingatlah, mempelajari tajwid, termasuk idgham mutamatsilain, adalah cara kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan memahami makna ayat-ayat suci.

Featured Posts