Contoh Bacaan Idgham Syamsiah Dan Izhar Qamariyah

3 min read Jul 01, 2024
Contoh Bacaan Idgham Syamsiah Dan Izhar Qamariyah

Mengenal Idgham Syamsiah dan Izhar Qamariyah: Contoh Bacaan yang Jelas

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam dunia ilmu tajwid, kita mengenal dua hukum bacaan yang berkaitan dengan huruf "syamsiyah" dan "qamariyah", yaitu Idgham Syamsiah dan Izhar Qamariyah.

Idgham Syamsiah adalah penggabungan huruf "syamsiyah" dengan huruf "sun" yang berada di depannya sehingga menjadi satu bunyi. Huruf syamsiyah adalah:

 1. س (sa)
 2. ش (syin)
 3. ص (shad)
 4. ذ (dza)
 5. ت (tha)
 6. ث (tsa)
 7. ز (za)
 8. ر (ra)
 9. ل (la)
 10. ن (nun)

Contoh Idgham Syamsiah:

 • "السَّمَاءُ" (al-samaa-u) dibacakan "as-samaa-u", huruf "sa" (س) dalam kata "السَّمَاءُ" bertemu dengan huruf "sun" (س) pada kata "al" sehingga digabung menjadi satu bunyi.
 • "رَحْمَةٌ" (rahmatan) dibacakan "rahmatun", huruf "ra" (ر) dalam kata "رَحْمَةٌ" bertemu dengan huruf "sun" (ر) pada kata "al" sehingga digabung menjadi satu bunyi.
 • "صَادِقٌ" (shaadiqun) dibacakan "saadiqun", huruf "shad" (ص) dalam kata "صَادِقٌ" bertemu dengan huruf "sun" (ص) pada kata "al" sehingga digabung menjadi satu bunyi.

Izhar Qamariyah adalah pengucapan huruf "qamariyah" dengan jelas dan terang tanpa digabung dengan huruf "sun" yang berada di depannya. Huruf qamariyah adalah:

 1. ب (ba)
 2. ج (jim)
 3. ح (ha)
 4. خ (kha)
 5. ع (ain)
 6. غ (ghain)
 7. ف (fa)
 8. ق (qaf)
 9. ك (ka)
 10. م (mim)
 11. و (waw)
 12. ي (ya)

Contoh Izhar Qamariyah:

 • "الْبَحْرُ" (al-bahru) dibacakan "al-bahru", huruf "ba" (ب) dalam kata "الْبَحْرُ" tetap dibunyikan dengan jelas dan tidak digabung dengan huruf "sun" (ب) pada kata "al".
 • "الْجَوَابُ" (al-javaabu) dibacakan "al-javaabu", huruf "jim" (ج) dalam kata "الْجَوَابُ" tetap dibunyikan dengan jelas dan tidak digabung dengan huruf "sun" (ج) pada kata "al".
 • "الْخَيْرُ" (al-khairu) dibacakan "al-khairu", huruf "kha" (خ) dalam kata "الْخَيْرُ" tetap dibunyikan dengan jelas dan tidak digabung dengan huruf "sun" (خ) pada kata "al".

Dengan memahami Idgham Syamsiah dan Izhar Qamariyah, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam membaca Al-Quran.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Related Post